Dokumenty

dokument

Zverejnenie hodnotenia AV 2023-2024. Ako rozvíjať myslenie detí správnym spôsobom.


 

Čítaj viac

dokument

Zverejnenie hodnotenia AV 2023-2024. Myslím, teda som! Rozvoj analytického a kritického myslenia v materskej škole...


 

Čítaj viac

dokument

Hodnotenie AV 2023 - 2024 Hudobná výchova


 

Čítaj viac

dokument

Zverejnenie hodnotenia Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula


 

Čítaj viac

dokument

Zverejnenie hodnotenia AV O procese hodnotenia a sebahodnotenia


 

Čítaj viac

dokument

Zverejnenie hodnotenia AV Inkluzívne vzdelávanie. Spoločné vzdelávania pre všetkých v prostredí materskej školy


 

Čítaj viac

dokument

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za rok 2022/2023


 

Čítaj viac

dokument

Rada školy


 

Čítaj viac

dokument

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 


 

Čítaj viac

dokument

Plán profesijného rozvoja 2023-2026


 

Čítaj viac

dokument

SMŠ ako poskytovateľ vzdelávania zamestnancov v školskom roku 2022-23


 

Čítaj viac

dokument

Pracovný poriadok Súkromnej
materskej školy 2022


 

Čítaj viac

dokument

Tématické celky


 

Čítaj viac

dokument

Školský poriadok


 

Čítaj viac

dokument

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole


 

Čítaj viac

dokument

Pracovný plán
Súkromnej
materskej školy
2023-2024


 

Čítaj viac

dokument

Školský vzdelávací program Macko Škôlkar


 

Čítaj viac

dokument

Koncepčný zámer
rozvoja školy
na obdobie
2020-2025


 

Čítaj viac

dokument

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


 

Čítaj viac